Odnawialne Źródła Energii (OZE) i kogeneracja (CHP)

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektora odnawialnych źródeł energii i kogeneracji. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

Doradztwo regulacyjne obejmujące m.in.: więcej >>

• monitoring zmian regulacji unijnych i krajowych, w szczególności w zakresie wykładni wyznaczonych zasad i reguł wsparcia dla Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) i wysokosprawnej kogeneracji (CHP) oraz na styku z obszarem doradztwa środowiskowego oraz reguł pomocy publicznej
• analizy prawne wybranych uwarunkowań funkcjonowania na systemów wsparcia dla OZE rynku energii w zakresie przepisów krajowych oraz prawidłowości ich stosowania lub implementacji zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego
• procedury i wymagania uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, uprawnień i obowiązków regulacyjnych w obszarze funkcjonowania OZE i CHP
• pomoc publiczna dla sektora energetycznego i uwarunkowania funkcjonowania systemów wsparcia, w tym m.in. świadectwa, certyfikat pochodzenia lub inne formy kierunkowe wsparcia (np. rynek mocy), pozyskanie lub opiniowanie warunków pozyskania środków wsparcia wraz z udziałem rozwiniętych instrumentów finansowego wsparcia lub gwarancji państwa oraz ich analizą i notyfikacją przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi
• prowadzenie postępowań lub reprezentacja prawna przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, TGE, NFOŚiGW, sądami i organami publicznymi
• kontraktacja i rozliczenie sprzedaży energii oraz produktów powiązanych
• modele i uwarunkowania sprzedaży energii elektrycznej i produktów powiązanych
• wzorce umowne, negocjacje i kontraktacja sprzedaży z uwzględnieniem uwarunkowań przyłączenia do sieci, sprzedawcy z urzędu, zasad funkcjonowania rynku bilansującego oraz sposobu ustalania ceny oraz postanowień dotyczących odmian kar lub innych klauzul umownych
• umowy związane z wymaganą dystrybucją energii: począwszy od umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z konfiguracją udziału w rynku bilansującym, umów zapewniających dystrybucję energii oraz usług bilansowania handlowego i innych wspierających ten obszar
• uwarunkowania i obowiązki w obszarze integralności i przejrzystości rynku (REMIT i EMIR) oraz obrotu energią na rynku OTC, na giełdzie lub na platformach obrotu

Wsparcie doradztwa prawnego dla sektora elektroenergetycznego w obszarze:
• obszar doradztwa inwestycyjnego i środowiskowego w zakresie inwestycji energetycznych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego i bieżących zagadnień prawa pracy, doradztwa podatkowego i korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych)
zarządzanie majątkiem energetycznym, umowy o pozyskanie finansowania oraz doradztwo transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy zmian kapitałowych w trakcie procesu inwestycyjnego oraz integracją rynków energii


Przykładowe doświadczenie naszych prawników w dziedzinie OZE i CHP to m.in. więcej >>

• pomoc prawna dla regulatora poprzez uczestnictwo w przygotowaniu analiz, warsztatów oraz seminariów na temat regulacji stosowanych w odniesieniu do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji.
Nasi prawnicy brali udział m.in. w:
• analizy uwarunkowań systemów wsparcia i regulacyjnych obowiązków dla wytwarzania energii elektryczne w odnawialnych źródłach energii (OZE)
• analizy uwarunkowań systemów wsparcia i regulacyjnych obowiązków dla wytwarzania energii elektryczne w kogeneracji (CHP)
• uwarunkowania zakupu - sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę z urzędu z wytwórcą energii elektrycznej w OZE dla różnych sposobów ustalenia cenie rynkowej
• opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji, w tym przygotowanie wytycznych w zakresie koncesjonowania, funkcjonowania systemu wydawania i rozliczenia świadectw pochodzenia, przegląd najlepszych praktyk funkcjonowania i audytowania (nadzoru) systemów wytwarzania energii w OZE i CHP w krajach Unii Europejskiej i EFTA (UK, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Francja, Czechy, Belgia) wraz z sesją seminariów i warsztatów w tym zakresie
• kompleksowa analiza uwarunkowań regulacyjnych obrotu i rozliczeń mediami w sektorach: wody, gazu, energii elektrycznej oraz ciepła, z wydzieleniem sektora energii i ciepła pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, w zakresie usług Niezależnego Operatora Pomiarowego (NOP) oraz wykorzystania urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering)
• uwarunkowania regulacyjne wygaśnięcia systemu wsparcia świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji (tzw. żółte i czerwone certyfikaty) wraz ze skutkami prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych oraz monitorowaniem procesu legislacji jego przywrócenia
• wytyczne dla utworzenia mechanizmu finansowego związanego z ustanowieniem zabezpieczenia finansowego prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS)
• wytyczne regulacyjne w zakresie możliwości stworzenia systemu wsparcia i zabezpieczenia finansowego dla przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych
• doradztwo prawne przy centralizacji modelu funkcjonalnym handlu energią elektryczną i produktami powiązanymi w energetycznej grupie kapitałowej, w tym ocena prawna nowego modelu (kwestie regulacyjne, korporacyjne, cywilnoprawne, podatkowe i pracownicze)
• analiza rynku oraz modelu prawnego świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych oraz własności urządzeń ładujących
• analiza prawna w zakresie możliwości prowadzenia prób rozruchowych kogeneratora zasilanego gazem ziemnym z sieci, w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji na potrzeby własne


Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl