Sektor paliwowy

Znamy specyfikę branży paliwowej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektora paliwowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych.

Doradztwo regulacyjne obejmujące m.in.: więcej >>

• monitoring zmian regulacji unijnych i krajowych, w szczególności w zakresie wykładni wyznaczonych zasad i reguł funkcjonowania rynku paliw
• analizy prawne wybranych uwarunkowań funkcjonowania na rynku paliw w zakresie przepisów krajowych oraz prawidłowości ich stosowania lub implementacji zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego
• regulacje i wymagania w obszarze bezpieczeństwa energetycznego (kraju, dostaw, infrastruktury), w tym zagadnienia zapasów ropy i paliw oraz inne zagadnienia
• procedury i wymagania uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, wykonania obowiązków regulacyjnych oraz uzyskania stosownych zwolnień w tym obszarze zgodności polityki handlowej z obowiązującymi regulacjami
• pomoc publiczna dla sektora paliwowego i uwarunkowania funkcjonowania systemów wsparcia, pozyskanie lub opiniowanie warunków pozyskania środków wsparcia wraz z udziałem rozwiniętych instrumentów finansowego wsparcia lub gwarancji państwa oraz ich analizą i notyfikacją przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi
• prowadzenie postępowań lub reprezentacja prawna przed stosownymi ministerstwami, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i organami publicznymi


DownStream – uwarunkowania sprzedaży i transportu ropy i paliw, w tym m.in.: więcej >>

• modele i uwarunkowania handlu ropą i paliwami w kraju i za granicą w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub z poza Unii Europejskiej
• opracowanie analizy otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do biopaliw oraz doradztwo prawne przy pracach nad implementacji dyrektyw i wytycznych unijnych
• wsparcie w negocjacjach i kontraktacji na rynku hurtowym i detalicznym, zgodność regulacyjna polityki handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dla konsumenta


MidStream – uwarunkowania logistyki gazu: więcej >>

• doradztwo w zakresie kontraktacji i ubezpieczenia na etapie transportu ropy i paliw
• umowy związane z wymaganą logistyką ropy i paliw (tranzyt, transport, magazyny naziemne i podziemne)
• wsparcie regulacyjne w zakresie zarządzania majątkiem energetycznym, w tym uregulowanie tytułu prawnego do majątku, kwestii praw rzeczowych lub obligacyjnych wraz z reprezentacją w sprawach spornych lub przed organami publicznymi
• obszar doradztwa dedykowany dla Operatorów w obszarze funkcjonowania sektora paliwowego


Upstream - poszukiwanie, rozpoznanie i wydobycie: więcej >>

• doradztwo regulacyjne (zgodnie z wyżej opisanym zakresem) w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów (w tym ropy lub gazu)
• obszar doradztwa inwestycyjnego i środowiskowego w zakresie inwestycji Upstream’owych na poszczególnych etapach koncesjonowania i procesu inwestycyjnego


Wsparcie doradztwa prawnego dla sektora gazowniczego w obszarze: więcej >>

• bieżących zagadnień prawa pracy, doradztwa podatkowego i korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych)


Wybrane projekty, w których udział brali prawnicy Legal Partner: więcej >>

• prace nad założeniami do projektu Prawa naftowego oraz zmian ustawy prawo geologiczne i górnicze, analiza regulacji innych krajów w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów
• weryfikacja uwarunkowań wykorzystania obszarów biomasy w odniesieniu do propozycji nowelizacji prawa polskiego i UE w obszarze biopaliw / biokomponentów zaawansowanych
• doradztwo prawne przy budowie strategii działania oraz analiza prawna regulacji polskich, europejskich i międzynarodowych w zakresie magazynowania paliw (warunki działalności i kierunki zmian)
• udział w kompleksowej analizie uwarunkowań restrukturyzacji obszaru logistyki paliw i produktów petrochemicznych z uwzględnieniem obszaru praw majątkowych, produkcji, logistyki (magazyny oraz transport kolejowy i drogowy), sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz uwarunkowań korporacyjnych i pracowniczych
• udział w analizie ryzyk w paliwowej grupie kapitałowej, z uwzględnieniem ryzyk operacyjnych, finansowych, organizacyjnych, prawnych oraz inwestycyjnych, przygotowanie i zaprezentowanie mapy ryzyk
• udział w analizie uwarunkowań prawnych i biznesowych połączenia dwóch krajowych rafinerii
• doradztwo w definiowaniu uwarunkowań współpracy z partnerami dla wejścia z działalnością operacyjną na zagraniczne lotnisko międzynarodowe w Czechach
• udział w doradztwie prawnym przy restrukturyzacji aktywów rafineryjnych
• udział w projektach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym prywatyzacja krajowej spółki wydobywczej, zakup udziałów spółki wydobywczej na Ukrainie (UPSTREAM) oraz zakup udziałów rafinerii w Rumunii (due diligence i przygotowanie raportu)


Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl