Sektor paliwowy

Znamy specyfikę branży paliwowej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektora paliwowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych.

• monitoring zmian regulacji unijnych i krajowych, w szczególności w zakresie wykładni wyznaczonych zasad i reguł funkcjonowania rynku paliw
• analizy prawne wybranych uwarunkowań funkcjonowania na rynku paliw w zakresie przepisów krajowych oraz prawidłowości ich stosowania lub implementacji zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego
• regulacje i wymagania w obszarze bezpieczeństwa energetycznego (kraju, dostaw, infrastruktury), w tym zagadnienia zapasów ropy i paliw oraz inne zagadnienia
• procedury i wymagania uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, wykonania obowiązków regulacyjnych oraz uzyskania stosownych zwolnień w tym obszarze zgodności polityki handlowej z obowiązującymi regulacjami
• pomoc publiczna dla sektora paliwowego i uwarunkowania funkcjonowania systemów wsparcia, pozyskanie lub opiniowanie warunków pozyskania środków wsparcia wraz z udziałem rozwiniętych instrumentów finansowego wsparcia lub gwarancji państwa oraz ich analizą i notyfikacją przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi
• prowadzenie postępowań lub reprezentacja prawna przed stosownymi ministerstwami, Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i organami publicznymi

• modele i uwarunkowania handlu ropą i paliwami w kraju i za granicą w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub z poza Unii Europejskiej
• opracowanie analizy otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do biopaliw oraz doradztwo prawne przy pracach nad implementacji dyrektyw i wytycznych unijnych
• wsparcie w negocjacjach i kontraktacji na rynku hurtowym i detalicznym, zgodność regulacyjna polityki handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dla konsumenta

• doradztwo w zakresie kontraktacji i ubezpieczenia na etapie transportu ropy i paliw
• umowy związane z wymaganą logistyką ropy i paliw (tranzyt, transport, magazyny naziemne i podziemne)
• wsparcie regulacyjne w zakresie zarządzania majątkiem energetycznym, w tym uregulowanie tytułu prawnego do majątku, kwestii praw rzeczowych lub obligacyjnych wraz z reprezentacją w sprawach spornych lub przed organami publicznymi
• obszar doradztwa dedykowany dla Operatorów w obszarze funkcjonowania sektora paliwowego

• doradztwo regulacyjne (zgodnie z wyżej opisanym zakresem) w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów (w tym ropy lub gazu)
• obszar doradztwa inwestycyjnego środowiskowego w zakresie inwestycji Upstream’owych na poszczególnych etapach koncesjonowania i procesu inwestycyjnego

• bieżących zagadnień prawa pracy, doradztwa podatkowego korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych)

• prace nad założeniami do projektu Prawa naftowego oraz zmian ustawy prawo geologiczne i górnicze, analiza regulacji innych krajów w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów
• weryfikacja uwarunkowań wykorzystania obszarów biomasy w odniesieniu do propozycji nowelizacji prawa polskiego i UE w obszarze biopaliw / biokomponentów zaawansowanych
• doradztwo prawne przy budowie strategii działania oraz analiza prawna regulacji polskich, europejskich i międzynarodowych w zakresie magazynowania paliw (warunki działalności i kierunki zmian)
• udział w kompleksowej analizie uwarunkowań restrukturyzacji obszaru logistyki paliw i produktów petrochemicznych z uwzględnieniem obszaru praw majątkowych, produkcji, logistyki (magazyny oraz transport kolejowy i drogowy), sprzedaży hurtowej i detalicznej oraz uwarunkowań korporacyjnych i pracowniczych
• udział w analizie ryzyk w paliwowej grupie kapitałowej, z uwzględnieniem ryzyk operacyjnych, finansowych, organizacyjnych, prawnych oraz inwestycyjnych, przygotowanie i zaprezentowanie mapy ryzyk
• udział w analizie uwarunkowań prawnych i biznesowych połączenia dwóch krajowych rafinerii
• doradztwo w definiowaniu uwarunkowań współpracy z partnerami dla wejścia z działalnością operacyjną na zagraniczne lotnisko międzynarodowe w Czechach
• udział w doradztwie prawnym przy restrukturyzacji aktywów rafineryjnych
• udział w projektach fuzji i przejęć w sektorze energetycznym prywatyzacja krajowej spółki wydobywczej, zakup udziałów spółki wydobywczej na Ukrainie (UPSTREAM) oraz zakup udziałów rafinerii w Rumunii (due diligence i przygotowanie raportu)

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved