Zarządzanie majątkiem energetycznym

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej w zakresie zarządzania majątkiem energetycznym. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

Doradztwo w obszarze praw majątkowych (prawa obligacyjne i rzeczowe, zarządzanie majątkiem sieciowym i niematerialnym): więcej >>

• wsparcie prawne w postępowaniach publiczno- i prywatnoprawnych (w tym zastępstwo procesowe i nieprocesowe)
• wsparcie doradztwem podatkowym i korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową w zakresie zarządzania majątkiem energetycznym pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych), w tym rozdziału księgowego, prawnego i zarządczego oraz regulowanych kosztów związanych z majątkiem i działalnością operacyjną
• doradztwo antymonopolowe i transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy restrukturyzacji i zmian kapitałowych (majątkowych) związanych z procesami liberalizacji oraz integracji rynków energii


Przykładowe doświadczenia naszych prawników w obszarze zarządzanie majątkiem energetycznym to m.in.: więcej >>

• bieżące doradztwo prawne w obszarze Prawa energetycznego wraz z reprezentacją w prowadzonych postępowaniach w imieniu operatora - kilkaset postępowań postępowań cywilnych i administracyjnych na terenie całego kraju w zakresie sporów majątkowych, w szczególności służebności przesyłu, bezumownego korzystania, wniosków o ustanowienie służebności przesyłu, pozwów o zapłatę, zawezwań do prób ugodowych oraz innych w zakresie decyzji administracyjnych wymaganych na etapie procesu inwestycyjnego
• analiza uwarunkowań studium wykonalności instalacji w skali całej Polski elektronicznych urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering) oraz analizę prawną wykonalności przedsięwzięcia z uwzględnieniem prawa własności urządzeń pomiarowych możliwości prawnej wydzielenia Niezależnego Operatora Pomiarów oraz możliwych do zastosowania zróżnicowanych programów taryfowych i skutków prawnych z tym związanych
• kompleksowa analiza uwarunkowań regulacyjnych obrotu i rozliczeń mediami w sektorach: wody, gazu, energii elektrycznej oraz ciepła, z wydzieleniem sektora energii i ciepła pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, w zakresie usług Niezależnego Operatora Pomiarowego (NOP) oraz wykorzystania urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering)
• opiniowanie wytycznych związanych z podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS) oraz funkcjonowania operatora systemu transportu dwutlenku węgla
• uwarunkowania funkcjonowania stacji LNG i CG z uwzględnieniem logistyki w skali makro (terminal LNG) lub mikro (małe LNG)
• analiza otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do sprężonego gazu ziemnego (CNG) wraz z przygotowanie stosownych porozumień w tym zakresie
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości transgranicznego łączenia działalności operatorów w ramach modelu łączenia wybranych działalności lub funkcji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć w tym w zakresie taryfikacji lub kosztów uzasadnionych
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości łączenia działalności lub funkcji w ramach modelu operatora systemów połączonych w zakresie unbundlingu, taryfikacji lub kosztów uzasadnionych
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości funkcjonowania zimnej rezerwy w zakresie aspektów w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (organy krajowe) lub regulacyjnymi (krajowy regulator) w zakresie rozdziału działalności, taryfikacji, zakazu subsydiowania skrośnego i kosztów uzasadnionych
• doradztwo prawne zawiązane z zakupem nowej technologii (w tym analiza stanu prawnego przedmiotu transakcji, przygotowanie listów intencyjnych, porozumień o zachowaniu poufności, projektu umowy sprzedaży technologii). W ramach projektu analizowano kwestie prawne zakupu udziałów spółki celowej, przeznaczonej do prowadzenia inwestycji wdrożenia nowej technologii (przeprowadzenie due diligence, przygotowanie umowy sprzedaży udziałów)
• koncepcji zbycia praw majątkowych do nowej technologii na rynku azjatyckim, w tym ustaleniu kluczowych założeń transakcji i ryzyk z tym związanych
• doradztwo prawne i biznesowe przy realizacji inwestycji budowy bloku gazowego wytwarzającego energię elektryczną (CHP) w trybie Project Finance, w tym powołaniu spółki celowej (SPV) oraz umów z tym związanych (przygotowanie listu intencyjnego, umowy tymczasowej, umowy o poufności, analiza innych aspektów prawnych)


Prawnik

Daniel Borkowski - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
Doświadczenie zawodowe: grupy kapitałowe PGNiG, PKN Orlen, Ernst&Young, Legal Partner oraz projekty dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego).

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl