Elektroenergetyka
Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektora elektroenergetycznego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• monitoring zmian regulacji unijnych i krajowych, w szczególności w zakresie wykładni wyznaczonych zasad i reguł tworzenia wspólnego rynku energii oraz na styku z obszarem efektywności energetycznej oraz redukcji emisji (w tym obszar doradztwa środowiskowego)
• analizy prawne wybranych uwarunkowań funkcjonowania na rynku gazu w zakresie przepisów krajowych oraz prawidłowości ich stosowania lub implementacji zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego,
• regulacje i wymagania w obszarze bezpieczeństwa energetycznego (kraju, dostaw, infrastruktury) oraz obszaru efektywności energetycznej, CHP i OZE
• procedury i wymagania uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, wykonania obowiązków regulacyjnych
• przygotowanie i stosowanie taryf i/lub cenników oraz zgodności polityki handlowej z obowiązującymi regulacjami
• pomoc publiczna dla sektora energetycznego i uwarunkowania funkcjonowania systemów wsparcia, w tym m.in. świadectwa, certyfikat  pochodzenia lub inne formy kierunkowe wsparcia (np. KDT lub rynek mocy), pozyskanie lub opiniowanie warunków pozyskania środków wsparcia wraz z udziałem rozwiniętych instrumentów finansowego wsparcia lub gwarancji państwa oraz ich analizą i notyfikacją przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi
• prowadzenie postępowań lub reprezentacja prawna przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i organami publicznymi

• modele i uwarunkowania sprzedaży i zakupu energii elektrycznej w kraju i poza krajem
• negocjacje i kontraktacja na rynku dotychczasowego lub alternatywnego dostawcy TPA z uwzględnieniem dodatkowych obowiązków i opłat (w tym produktów powiązanych tzw. „kolorowanie”), uwarunkowań sprzedawcy z urzędu, sprzedawcy awaryjnego, zasad funkcjonowania rynku bilansującego oraz sposobu ustalania ceny oraz postanowień dotyczących odmian kar lub innych klauzul umownych
• umowy na hurtowym rynku energii: standardy umów EFET oraz dodatkowe umowy wspierające obrót hurtowy
• umowy na detalicznym rynku energii, w tym umowy kompleksowe, sprzedaży, grupy zakupowe wraz ze specyficznymi wymaganiami dla konsumenta oraz pakietem dokumentacji wspierającej prawidłową politykę handlową, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dla konsumenta
• umowy związane z wymaganym przesyłem i dystrybucją energii: począwszy od umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z konfiguracją udziału w rynku bilansującym, umów zapewniających przesył lub dystrybucję energii oraz usług bilansowania handlowego i innych wspierających ten obszar
• umowy wspierające w obszarze bilansowania, grup zakupowych energii oraz innych umów uzupełniających lub wspierających sprzedaż detaliczną energii
• uwarunkowania i obowiązki w obszarze integralności i przejrzystości rynku (REMIT i EMIR, MIFID, MIFID II, MIFIR) oraz obrotu energią na rynku OTC, na giełdzie lub na platformach obrotu
• kompleksowe doradztwo obejmujące:
–  uwarunkowania funkcjonowania detalicznego/hurtowego rynku energii w Polsce i krajach ościennych (kraje bałtyckie i Półwysep Skandynawski i Europa kontynentalna)
– wsparcie przy opracowaniu regulacyjnego modelu biznesowego i organizacyjny handlu energią
– uwarunkowania współpracy z operatorami przesyłowym/dystrybucyjnym na rynku energii, w tym model przyszłych zmian w związku z integracją rynków
– przygotowanie wzorców związanych ze sprzedażą energii (wzorce umowne, wzorce ofert i inne)
– produkty oraz cenniki (taryfy) w zakresie sprzedaży energii i produktów powiązanych
– regulacyjne uwarunkowania korporacyjne i procesy w organizacji handlu energią
– obowiązki formalnoprawne i publicznoprawne związane z obrotem energią
– uwarunkowania regulacyjne na styku wymagań i modyfikacji systemów IT

• umowy związane z wymaganym przesyłem i dystrybucją energii: począwszy od umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z konfiguracją udziału w rynku bilansującym, umów zapewniających przesył lub dystrybucję energii oraz usług bilansowania handlowego i innych wspierających ten obszar
• obszar doradztwa dedykowany dla Operatorów

• doradztwo regulacyjne (zgodnie z wyżej opisanym zakresem) w obszarze wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) lub wspólnie wytwarzanie energii z ciepłem (CHP)
• obszar doradztwa inwestycyjnego środowiskowego w zakresie inwestycji energetycznych na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego

• bieżących zagadnień prawa pracy, doradztwa podatkowego korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych)
• zarządzanie majątkiem energetycznym oraz doradztwo antymonopolowe transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy restrukturyzacji i zmian kapitałowych związanych z procesami liberalizacji oraz integracji rynków gazu

• doradztwo regulacyjne obejmujące m.in.:
• analiza uwarunkowań studium wykonalności instalacji w skali całej Polski elektronicznych urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering) oraz analizę prawną wykonalności przedsięwzięcia z uwzględnieniem prawa własności  urządzeń pomiarowych możliwości prawnej wydzielenia Niezależnego Operatora Pomiarów oraz możliwych do zastosowania zróżnicowanych programów taryfowych i skutków prawnych z tym związanych
• kompleksowa analiza uwarunkowań regulacyjnych obrotu i rozliczeń mediami w sektorach: wody, gazu, energii elektrycznej oraz ciepła, z wydzieleniem sektora energii i ciepła pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, w zakresie usług Niezależnego Operatora Pomiarowego (NOP) oraz wykorzystania urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering)
• opracowanie i rozpowszechnienie narzędzi oraz procedur regulacyjnych stosowanych w stosunku do sektora odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w kogeneracji, w tym przygotowanie wytycznych w zakresie koncesjonowania, funkcjonowania systemu wydawania i rozliczenia świadectw pochodzenia, przegląd najlepszych praktyk funkcjonowania i audytowania (nadzoru) systemów wytwarzania energii w OZE i CHP w krajach Unii Europejskiej i EFTA (UK, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Włochy, Francja, Czechy, Belgia) wraz z sesją seminariów i warsztatów w tym zakresie
• doradztwo prawne przy centralizacji modelu funkcjonalnym handlu energią elektryczną i produktami powiązanymi w energetycznej grupie kapitałowej, w tym ocena prawna nowego modelu (kwestie regulacyjne, korporacyjne, cywilnoprawne, podatkowe i pracownicze)
• uwarunkowania regulacyjne wygaśnięcia systemu wsparcia świadectw pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji (tzw. żółte i czerwone certyfikaty) wraz ze skutkami prawnym dla przedsiębiorstw energetycznych oraz monitorowaniem procesu legislacji jego przywrócenia
• wytyczne dla utworzenia mechanizmu finansowego związanego z ustanowieniem zabezpieczenia finansowego prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS)
• wytyczne regulacyjne w zakresie możliwości stworzenia systemu wsparcia   i zabezpieczenia finansowego dla przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznania wód termalnych
• analiza prawna dotycząca rozliczenia obrotu energią elektryczną w zakresie obowiązków koncesyjnych i statystycznych spółki obrotu energią elektryczną
• doradztwo prawne w zakresie obowiązku uzyskania koncesji, tworzenie wniosków o udzielenie i przedłużenie okresu obowiązywania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną, obrót paliwami gazowymi
• doradztwo prawne w zakresie tworzenia wniosków taryfowych, kompleksowa obsługa w zakresie procedury zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej oraz taryf dla gazu ziemnego wysokometanowego oraz stosowania dotychczasowej taryfy do czasu zatwierdzenia nowej taryfy
• sporządzanie wniosków o zwolnienie z obowiązku przedstawiania taryf dla energii elektrycznej oraz paliw gazowych do zatwierdzenia
• opracowywanie wzorów umów o świadczenie usługi kompleksowej oświetlenia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
• opracowanie systemu obsługi sprzedaży, ocena prawna modelu systemu obsługi sprzedaży (SOS) pod kątem obowiązującego prawa energetycznego, a także w oparciu o projekt nowelizacji

• handel i sprzedaży energii, w tym m.in.:
• analiza uwarunkowań regulacyjnych sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym i hurtowym, w tym:
• regulacje pierwotne i wtórne w obszarze wytwarzania, dostaw i taryfikacji energii elektrycznej oraz obszaru OZE i CHP – podsumowanie uwarunkowań regulacyjnych dla każdego obszaru wytwarzania energii elektrycznej
• obszar współpracy z Operatorami – uwarunkowania  przesyłu, dystrybucji, udziału w rynku bilansującym
• uwarunkowania sprzedaży B2B, SME, B2C, w tym taryfikacja, obowiązki związane ze sprzedażą, wymagane elementy umów, uwarunkowania rozliczenia i fakturowania odbiorców, podatki i opłaty związane ze sprzedaż energii, ochrona danych osobowych oraz działalność marketingowa
• analiza prawna dotycząca obowiązków taryfikacji oraz zwolnienie z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia 
• analiza prawna dotycząca uprawnień i obowiązków w zakresie koncesjonowania obrotu energią elektryczną
• projekt połączenia spółek w segmencie handlu energią elektryczną (handel hurtowy i detaliczny)
• kompleksowa obsługa prawna – prawo energetyczne, przygotowanie i projekt wejścia spółki na rynek detaliczny
• opracowywanie wzorów umów kompleksowych, umów sprzedaży energii elektrycznej, sprzedaży paliw gazowych, porozumień cenowych i ogólnych warunków umów stosowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne w obrocie B2B i B2C
• wsparcie prawne w renegocjacji portfela zakupowego energii elektrycznej w związku ze spadkiem cen energii elektrycznej (wartość kontraktów kilkaset mln zł/rok)

• przesył i dystrybucja energii:
• analiza prawna w zakresie aspektów prawnych wydzielenia OSD wraz z analizą ryzyk prawnych poszczególnych koncepcji
• regulacyjne uwarunkowania rozliczenia dostaw energii elektrycznej wraz z rekomendacją optymalnego modelu funkcjonowania wytwórcy, spółki obrotu, dystrybutora oraz odbiorcy wraz z ze zdefiniowaniem skutków regulacyjnych i podatkowych dla różnych konfiguracji modelu rozliczenia
analiza regulacyjna działalności OSDn i OSDp w zakresie działalności w dużych obiektach (tzw. operatorzy wyspowi)
opis pozostałych projektów przedstawiamy przy opisie obszaru doradztwa dla Operatorów

• wytwarzanie energii:
• analiza prawna w zakresie sprzedaży energii do odbiorców końcowych przez wytwórcę dla różnych konfiguracji modelu rozliczenia
• uwarunkowania sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii (OZE) do sprzedawcy z urzędu lub na wolnym rynku
• wsparcie prawne w zakresie dostosowania umów sprzedaży energii elektrycznej związanych z włączeniem nowych bloków energetycznych do sieci elektroenergetycznej
• analizy uwarunkowań systemów wsparcia i regulacyjnych obowiązków dla wytwarzania  energii elektryczne w odnawialnych źródłach energii (OZE)
• analizy uwarunkowań systemów wsparcia i regulacyjnych obowiązków dla wytwarzania  energii elektryczne w kogeneracji (CHP)
• wsparcie doradztwa prawnego dla sektora elektroenergetycznego w obszarze:
• doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowy bloku gazowego wytwarzającego energię elektryczną (CHP) w trybie Project Finance, w tym powołaniu spółki celowej (SPV) oraz umów z tym związanych (przygotowanie listu intencyjnego, umowy tymczasowej, umowy o poufności, analiza innych aspektów prawnych)
• doradztwo prawne przy konsolidacji siedmiu spółek w ramach grupy kapitałowej (analiza uwarunkowań cywilnoprawnych, korporacyjnych, antymonopolowych, pracowniczych,  podatkowych i innych koncepcji konsolidacji w III wariantach wraz z przygotowaniem szczegółowego harmonogramu realizacji)
proces konsolidacji spółek w branży energetycznej, obsługa prawna od strony korporacyjnej (połączenia) oraz prawa energetycznego i administracyjnego
• proces konsolidacji spółek w segmencie energetyki odnawialnej. Obsługa prawna od strony korporacyjnej (połączenia) oraz prawa energetycznego i administracyjnego

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved