Prawo antymonopolowe

Oferujemy pomoc prawną Klientom w postępowaniach antymonopolowych oraz zagadnieniach związanych z prawem ochrony konkurencji oraz konsumentów.
Skupiamy się w szczególności na następujących dziedzinach:
• uwarunkowania prowadzenia działalności uwzględniając zasady ochrony konkurencji,
• uwarunkowania prowadzenia działalności przy sprzedaży lub świadczeniu usług dla konsumentów,
• uwarunkowania zmian kapitałowych (fuzji i przejęć, restrukturyzacji lub transakcji) pod kątem wymaganych notyfikacji przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi,
• zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
• przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym.

Służymy pomocą prawną oraz reprezentujemy naszych Klientów w ww. sprawach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz sądem antymonopolowym lub przed organami antymonopolowymi na poziomie Unii Europejskiej lub poszczególnych krajów. Wykonujemy analizy prawne, dotyczące zgodności prowadzenia ich działalności z obowiązującymi regulacjami i praktykami organów antymonopolowych.

• prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z zakresu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w tym dotyczących obowiązków udzielenia konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji w wezwaniach do zapłaty, zamieszczenia w stosowanych wzorcach postanowień wpisanych do rejestru postanowień wzorców uznanych za niedozwolone
• prowadzenie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach spornych w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii elektrycznej oraz w postępowaniach wyjaśniających dotyczących reklamacji w przedmiocie rozliczeń
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości transgranicznego (kilkunastu operatorów w UE) łączenia działalności operatorów w ramach modelu łączenia wybranych działalności lub funkcji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (Komisja Europejska lub organy krajowe) lub regulacyjnymi (ACER, ENTSO(E) lub (G) lub krajowi regulatorze) w zakresie taryfikacji lub kosztów uzasadnionych
•  analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości funkcjonowania zimnej rezerwy w zakresie aspektów w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (organy krajowe) lub regulacyjnymi (krajowy regulator) w zakresie rozdziału działalności, taryfikacji, zakazu subsydiowania skrośnego i kosztów uzasadnionych

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved