Gaz
Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej dla sektora gazowego. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• monitoring zmian regulacji unijnych i krajowych, w szczególności w zakresie wykładni wyznaczonych zasad i reguł tworzenia wspólnego rynku gazu
• analizy prawne wybranych uwarunkowań funkcjonowania na rynku gazu w zakresie przepisów krajowych oraz prawidłowości ich stosowania lub implementacji zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego
• regulacje i wymagania w obszarze bezpieczeństwa energetycznego (kraju, dostaw, infrastruktury), w tym zagadnienia zapasów obowiązkowych i dywersyfikacji kierunków dostaw oraz inne zagadnienia
• procedury i wymagania uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, wykonania obowiązków regulacyjnych oraz uzyskania stosownych zwolnień w tym obszarze
• przygotowanie i stosowanie taryf i/lub cenników oraz zgodności polityki handlowej z obowiązującymi regulacjami
• pomoc publiczna dla sektora energetycznego i uwarunkowania funkcjonowania systemów wsparcia, w tym m.in. świadectwa, certyfikat  pochodzenia lub inne formy kierunkowe wsparcia, pozyskanie lub opiniowanie warunków pozyskania środków wsparcia wraz z udziałem rozwiniętych instrumentów finansowego wsparcia lub gwarancji państwa oraz ich analizą i notyfikacją przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi
• prowadzenie postępowań lub reprezentacja prawna przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądami i organami publicznymi

• modele i uwarunkowania sprzedaży i zakupu gazu w kraju i za granicą w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub z poza Unii Europejskiej
• uwarunkowania regulacyjne zakupu – sprzedaży LNG lub CNG z uwzględnieniem logistyki w skali makro (poprzez terminal LNG) lub mikro (małe LNG)
• negocjacje i kontraktacja na rynku dotychczasowego lub alternatywnego dostawcy TPA  ze szczególnym uwzględnieniem formuł cenowych oraz różnych odmian kar lub klauzul Take or Pay
• umowy na hurtowym rynku gazu: sprzedaży lub standardy umów EFET dla gazu, LNG lub przepustowości w tym nabycie wewnątrzwspólnotowe lub z poza Unii Europejskiej, dodatkowe umowy wspierające obrót hurtowy
• umowy na detalicznym rynku gazu, w tym umowy kompleksowe, sprzedaży, na grupę zakupową wraz ze specyficznymi wymaganiami dla konsumenta oraz pakietem dokumentacji wspierającej prawidłową politykę handlową, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dla konsumenta
• umowy związane z wymaganą logistyką gazu: począwszy od umowy o przyłączenie do sieci gazowych w tym uwarunkowaniami przyszłego udziału w rynku TPA, umów zapewniających transport (tranzyt, przesył lub dystrybucję gazu) oraz usług na magazynowanie lub regazyfikację/skraplanie
• umowy wspierające w obszarze funkcjonowania grup bilansujących, grup zakupowych gazu, umów na shipper’stwo oraz inne wspierające sprzedaż detaliczną paliwa gazowego
• uwarunkowania i obowiązki w obszarze integralności i przejrzystości rynku (REMIT i EMIR, MIFID, MIFID II, MIFIR) oraz obrotu gazem w punkcie wirtualnym, hubach, na giełdzie lub na platformach obrotu
• kompleksowe doradztwo obejmujące:
– uwarunkowani funkcjonowania detalicznego/hurtowego rynku gazu w Polsce i krajach ościennych (kraje bałtyckie, Grupa Wyszehradzka, zachodnie kraje unijne)
– wsparcie przy opracowaniu regulacyjnego modelu biznesowego i organizacyjny handlu gazem
– uwarunkowania współpracy z operatorami przesyłowym/dystrybucyjnym na rynku gazu
– przygotowanie wzorców związanych ze sprzedażą gazu (wzorce umowne, wzorce ofert i inne)
– produkty oraz taryfa obrotu gazem
– regulacyjne uwarunkowania korporacyjne i procesy w organizacji handlu gazem
– obowiązki formalnoprawne i publicznoprawne związane z obrotem gazem
– uwarunkowania regulacyjne na styku wymagań i modyfikacji systemów IT

• doradztwo w zakresie kontraktacji na etapie transportu LNG oraz tranzytu oraz przesyłu i dystrybucji gazu
• umowy związane z wymaganą logistyką gazu: począwszy od umowy o przyłączenie do sieci gazowych w tym uwarunkowaniami przyszłego udziału w rynku TPA, umów zapewniających transport (tranzyt, przesył lub dystrybucję gazu)  oraz usług na magazynowanie lub regazyfikację / skraplanie
• obszar doradztwa dedykowany dla Operatorów

• doradztwo regulacyjne (zgodnie z wyżej opisanym zakresem) w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów (w tym gazu ziemnego)
• obszar doradztwa inwestycyjnego i środowiskowego w zakresie inwestycji Upstream’owych na poszczególnych etapach koncesjonowania  i procesu inwestycyjnego

• bieżących zagadnień prawa pracy, doradztwa podatkowego i korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych)
• zarządzanie majątkiem energetycznym oraz doradztwo antymonopolowe i transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy restrukturyzacji i zmian kapitałowych związanych z procesami liberalizacji oraz integracji rynków gazu

• doradztwo regulacyjne:
• uczestnictwo w komisjach lub podkomisjach parlamentarnych oraz zespołach zadaniowych w obszarach zmian regulacji energetycznych w tym wsparcie regulacyjne w zakresie zmiany do Rozporządzenia 715/2009, REMIT, Rozporządzenia 994/2010, założenia do białych i zielonych ksiąg oraz krajowych regulacji prawa energetycznego, mały i duży trójpak, prawo gazowe, ustawa o zapasach oraz rozporządzenia wykonawcze do ustaw oraz inne zmiany przepisów, obejmujące analizowanie i przygotowanie uwag do nowych przepisów mających znaczenie dla określonych sektorów przemysłu
• prace nad założeniami wraz z przygotowaniem projektu prawa naftowego oraz zmian ustawy prawo geologiczne i górnicze, analiza regulacji innych krajów (USA, Kanada, UK, Norwegia, Holandia, Dania, Rosja, Niemcy, Francja oraz Algieria, Pakistan, Irak, Maroko, Mauretania, Mozambik) w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów (Upstream) wraz z porównaniem systemów publicznoprawnych i prywatnoprawnych prowadzenia działalności Upstream’owej w tym koncesyjnych i umownych oraz zasad rozliczenia z państwem (podatki lub opłaty publiczno- lub prywatnoprawne)
• analizy prawne związane z obowiązkami operatorów na tle regulacji krajowych i Unii Europejskiej, udział w konsultacjach regulacji krajowych i unijnych
• ocena projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie integralności i przejrzystości rynku energii (REMIT),
• wsparcie prawne w obszarze unijnych regulacji dotyczących sektora gazowniczego (Dyrektywa 2009/73, Rozporządzenie 715/2009, REMIT, Rozporządzenie 994/2010 i inne), kilkadziesiąt analiz dotyczących unijnych uwarunkowań prawnych różnorodnych zagadnień
• wskazanie prawnych barier wdrożenia planowanego uwolnienia rynku gazu ziemnego („Program uwolnienia gazu”)
• bieżące doradztwo prawne w obszarze Prawa energetycznego wraz z reprezentacją w prowadzonych postępowaniach w imieniu przedsiębiorstwa energetycznego (kilkaset postępowań postpowań cywilnych i administracyjnych na terenie całego kraju oraz informacji i analiz prawnych zgodnie ze zleceniem klienta),
• udział w postępowaniach antymonopolowych (UOKiK) oraz zatwierdzania taryf (URE)
• wytyczne dla utworzenia mechanizmu finansowego związanego z ustanowieniem zabezpieczenia finansowego prowadzenia działalności polegającej na podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS) wraz z komentarzem do regulacji na temat operatora systemu transportu dwutlenku węgla
• liczne szkolenia w obszarze gazu ziemnego: bilansowanie, instrukcje, obowiązki operatorów sieci, model rynku gazu ziemnego, III Pakiet energetyczny, Prawo energetyczne, umowy w obszarze gazu ziemnego, umowy EFET, giełda, taryfy i procedury przyłączania oraz inne

• kompleksowa analiza prawna uwarunkowań i ryzyk prawnych możliwości zakupu gazu w kilku wariantach dywersyfikacji portfela zakupu (import, kraj, giełda, OTC, umowy kompleksowe i umowy rozdzielone oraz inne warianty), wsparcie w przygotowaniu Request for information (RFI) i Request for offer (RFO) w tym obszarze, analiza prawna umów zakupu gazu ziemnego (umowy kompleksowe, umowy zakupu gazu w kraju i za granicą) oraz wsparcie w procesie ich negocjacji, łącznie z zawarciem wymaganych umów przesyłu gazu siecią krajową i systemem gazociągów tranzytowych
• wsparcie w procesie dywersyfikacji zakupu gazu oraz w procesie przygotowania do negocjacji, w tym w przygotowaniu Request for information (RFI) i Request for offer (RFO) w tym obszarze
• analiza możliwości zakupu LNG wraz z analizą uwarunkowań w kilku wariantach zakupu, transportu, regazyfikacji i przesyłu do Polski
• analiza formalno – prawna wykorzystania mobilnych stacji regazyfikacji LNG
• tłumaczenie umowy EFET w zakresie hurtowego zakupu gazu ziemnego i załącznika na GasPool wraz porównaniem kluczowych elementów EFET dla energii i gazu, zwrócenie uwagi na kluczowe elementy EFET związane ze specyfiką zakupu gazu oraz przeprowadzenie szkolenia w tym zakresie
• doradztwo prawne przy negocjacji i podpisaniu umów EFET dla gazu ziemnego oraz przy umowach dla rynku detalicznego (umowy kompleksowe, rozdzielone: sprzedaży, przesytu, dystrybucji, bilanowania i inne)
• doradztwo prawne polegające na przygotowaniu umów wykonawczych w zakresie sprzedaży paliwa gazowego i świadczenie usług handlowo-technicznych
• analiza prawna umów w obszarze handlu gazem (umowy EFET, sprzedaży i importu gazu, umowy kompleksowe) oraz wsparcie w procesie ich negocjacji

• obsługa prawna obejmująca kompleksowe doradztwo prawne w zakresie uwarunkowań i ryzyk prawnych przy negocjowaniu i realizacji umów zakupu gazu w wielu wariantach dywersyfikacji portfela zakupu:
• zakupy gazu z importu (nabycie wewnątrzwspólnotowe) z punktem dostaw na granicy lub poza granicą kraju
• zakupy gazu w kraju w ramach umów kompleksowych lub rozdzielonych w wielu wariantach dostaw wraz z zawarciem i obsługą umów przesyłowych poprzez system gazociągów tranzytowych i krajowy system przesyłowy
• wsparcie w rozmowach z operatorami i dostawcami gazu (oraz LNG) zarówno w kraju jak i za granicą
• wsparcie w przygotowaniu wzorów umów sprzedaży gazu ziemnego oraz umów kompleksowych wraz z wsparciem w przygotowaniu wniosku taryfowego, wniosku o koncesję, zwolnienia z określonych obowiązków regulacyjnych oraz przygotowania stosownych dokumentów związanych z rozwojem działalności sprzedaży gazu ziemnego
• przygotowanie umowy na udział w grupie bilansującej
• kompleksowe doradztwo dotyczące uwarunkowań funkcjonowania detalicznego/hurtowego rynku gazu w Polsce, regulacyjnego modelu biznesowego i organizacyjny handlu gazem, uwarunkowania współpracy z operatorami przesyłowym/dystrybucyjnym na rynku gazu, wzorców związanych ze sprzedażą gazu (wzorce umów i ofert), produkty oraz proces koncesjonowania i taryfikacji obrotu paliwem gazowym, wewnętrzne uwarunkowania korporacyjne i procesy w organizacji handlu gazem, obowiązki formalnoprawne i publicznoprawne związane z obrotem gazem, uwarunkowania regulacyjne na styku wymagań i modyfikacji systemów IT
• analiza prawna umów krótkoterminowych i na czas określony oraz ryzyk prawnych z tym związanych
• opracowywanie i negocjacje umów przyłączenia, sprzedaży, zakupu, importu gazu, umów/zabezpieczeń związanych z windykacją należności
• analizy i opinie prawne, dotyczące zakupów gazu ziemnego, opracowanie i negocjowanie umów obrotu i przesyłu gazu, zakupu gazu na wolnym rynku
• opracowanie analizy otoczenia prawno-fiskalnego odnoszącego się do sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz doradztwo prawne przy pracach nad ustawą dokonującą implementacji Dyrektywy 2009/33/WE

• analiza i przekazanie uwag do projektów IRiESP i IRiESD oraz wsparcie w procesie konsultacji
• analiza prawna w zakresie aspektów prawnych wydzielenia OSD oraz przygotowania projektu IRiESD
• analizy uwarunkowań prowadzenia określonych działalności gazowniczych oraz podmiotowych i przedmiotowych kryteriów niezależności funkcjonowania uwzględniając wymagania unbundlingu, TPA, przejrzystości informacji, transparentności i integracji rynków oraz inne wynikające z regulacji unijnych i krajowych
• analiza prawna w zakresie zmiany sprzedawcy (switching) oraz zasad dostępu stron trzecich (TPA) w obszarze działania przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo nie posiadających obowiązku wydzielania OSD
• analiza prawna w zakresie aspektów prawnych wydzielenia OSD wraz z analizą ryzyk prawnych poszczególnych koncepcji

• prace nad założeniami wraz z przygotowaniem projektu Prawa naftowego oraz zmian ustawy prawo geologiczne i górnicze, analiza regulacji innych krajów (USA, Kanada, UK, Norwegia, Holandia, Dania, Rosja, Niemcy, Francja oraz Algieria, Pakistan, Irak, Maroko, Mauretania, Mozambik) w obszarze poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów (Upstream) wraz z porównaniem systemów publicznoprawnych i prywatnoprawnych prowadzenia działalności Upstream’owej w tym koncesyjnych i umownych oraz zasad rozliczenia z państwem (podatki lub opłaty publiczno- lub prywatnoprawne)
• udział w projekcie zakupu udziałów spółki wydobywczej na Ukrainie, w Rumunii, Danii, na Morzu Bałtyckim (due diligence i wparcie w prowadzeniu procesu)

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved