Zamówienia publiczne

W zakresie zamówień publicznych świadczymy pomoc prawną, dotyczącą prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ich kontroli, jak również reprezentowania Klienta w roli zamawiającego lub wykonawcy:
• pomoc prawna przy przygotowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), regulaminów, stosowych protokołów i dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , w trybie PZP lub uwzględniając formuły Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) lub koncesji budowlanej,
• analiza i doradztwo prawne w szczegółowych kwestiach pojawiających się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• wsparcie wykonawcy w przygotowaniu i złożeniu oferty oraz w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Swoje doświadczenie prawnicy Legal Partner budowali m.in. przy doradztwie:
• doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych dotyczących obrotu energią elektryczną,
• wsparcie wykonawcy w kilkudziesięciu postępowaniach w trybie zamówień publicznych,
• przygotowanie kilkudziesięciu przetargów i wsparcie w ich przeprowadzeniu w trybie zamówień publicznych,
• przeprowadzenie kilkudziesięciu kontroli prawidłowości przeprowadzenia przetargów oraz realizacji umów zawartych w trybie zamówień publicznych.

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved