Nasz Zespół
Prawnicy LEGAL PARTNER

posiadają wiedzę  i doświadczenie oraz znajomość krajowych i unijnych regulacji oraz uwarunkowań obrotu energią (gazem ziemnym, energią elektryczną i paliwami) wynikające z dotychczas zrealizowanych projektów. W skład naszego zespołu wchodzą doradcy posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne wyniesione z międzynarodowych korporacjach branżowych oraz standardy jakości i szybkość działania wyuczone w pracy w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki lub sieciowych kancelarii prawnych. Dzięki czemu łączymy praktyczną wiedzę prawną z doświadczeniem biznesowym i doradczym. W przypadku projektów multidyscyplinarnych lub transgranicznych wspieramy się  ekspertami  w ramach Aliansu energetycznego. W ramach współpracy wyznajemy zasadę bezwzględnej poufność informacji.

Zespół kancelarii LEGAL PARTNER specjalizuje się w branży energetycznej. Zespół tworzą radcowie prawni, adwokaci, doradca podatkowy, aplikanci radcowscy, prawnicy oraz specjaliści w kluczowych dziedzinach prawa.

Przy złożonych projektach lub zleceniach wymagających bezpośredniego działania na rynku lokalnym, współdziałamy z naszymi współpracownikami w ramach rozbudowanej sieci kilkudziesięciu prawników  zapewniając reprezentację w lokalizacjach w całej Polsce i krajach ościennych.
Na styku doradztwa prawnego i biznesowego współpracujemy z renomowanymi  instytutami oraz grupami eksperckimi.
Tworzymy Alians kompleksowego doradztwa energetycznego, gdzie liderzy prowadzą nadzór merytoryczny nad poszczególnymi specjalizacjami prawa związanego z branżą energetyczną.

Daniel Borkowski – radca prawny, założyciel kancelarii
Specjalizacja – doradztwo w obszarze szeroko rozumianej energetyki
W swojej dotychczasowej praktyce doradzał dla czołowych przedstawicieli sektora energetycznego (gaz, energia, paliwa i energetyka dla przemysłu chemicznego). Od 2000r. pracował w PGNiG i PKN Orlen, Ernst & Young i obecnie jako radca prawny w ramach kancelarii prawnej LEGAL PARTNER. Specjalizuje się w obszarze doradztwa dla sektora Up-, Mid- i Downstream począwszy od poszukiwania, rozpoznania i wydobycia, przesyłu, magazynowania i importu/sprzedaży gazu ziemnego oraz w obszarach elektroenergetyki w szczególności odnawialnych źródłach energii (OZE) i kogeneracji (CHP) oraz doradztwie regulacyjnym dla przedsiębiorstw energetycznych. Swoje doświadczenia poszerzył o spojrzenie na inne rynki surowców dzięki nauce na zagranicznych szkoleniach lub uczelniach (w trakcie: Master of Gas Business Management – Delta Energy Institute i Uniwersytet w Groningen, Holandia). Od kilku lat prowadzi szkolenia lub uczestniczy jako prelegent w konferencjach dedykowanych dla szeroko rozumianego sektora energetycznego. W sprawach bieżącej działalności przedsiębiorstw opiniował kwestie prawne, również w obszarze prawa antymonopolowego i konkurencji oraz w postępowaniach przed organami antymonopolowymi i regulacyjnymi. Od strony prawnej doradzał w projektach inwestycyjnych realizowanych w formule ograniczonego regresu do inwestorów (Project finance). Daniel Borkowski brał udział od strony prawnej w projektach fuzji i przejęć, restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych, w tym badaniach due diligece i doradztwie transakcyjnym.

Mateusz Potocki – adwokat                                           
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z kancelarią LEGAL PARTNER od 7 lat, w tym od 3 lat jako adwokat. Uczestniczy w realizacji projektów dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego (postępowania koncesyjne,  Due diligence, M&A, doradztwo regulacyjne).Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i karnego. Odpowiada za prowadzenie bieżącej obsługi korporacyjnej jednej z największych organizacji z branży chemicznej.

Tomasz Gałecki – radca prawny, współpracownik
Specjalizacja – zamówienia publiczne, finanse publiczne i prawo cywilne
Doświadczenie zawodowe: wieloletnia praktyka jako Arbiter Krajowej Izby Odwoławczej oraz radca prawny reprezentujący przedstawicieli sektora przemysłowego w skomplikowanych sprawach cywilnoprawnych i zamówień publicznych oraz prawa energetycznego (wytwarzanie, przesyłu, dystrybucja obrót energią, OZE). Doradzał w wielu procesach restrukturyzacyjnych, szczególnie dla firm z sektora publicznego. Posiada doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji liniowych, w tym dla sektora energetycznego, zamówień publicznych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zamówień sektorowych, problematyki związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz prawa energetycznego. Doradzał również przy wielu projektach budowlanych i infrastrukturalnych realizowanych w sektorze energetycznym. Prowadził liczne szkolenia i wykłady, w tym między innymi w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH).

Tomasz Soszyński – radca prawny, współpracownik
Specjalizacja – postępowania sporne i sprawy pracownicze
Doświadczenie zawodowe: Ministerstwo Finansów (GUC) i prywatna kancelaria prawna obsługująca przedsiębiorstwo energetyczne (2000-2013), współpraca z LEGAL PARTNER (od 2012). Wieloletnia praktyka jako radca prawny reprezentujący przedstawicieli sektora energetycznego i przemysłowego w postępowaniach spornych zarówno przy windykacji klienta masowego oraz w skomplikowanych sprawach sądowych. Od 1999r. specjalizuje się w postępowaniach spornych (w obszarze obrotu i dystrybucji  gazu i energii)  oraz w sprawach pracowniczych i bieżącym doradztwie dla instytucji publicznych.

Marcin Zimny – doradca podatkowy, współpracownik
Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Departamencie Podatków Pośrednich oraz Departamencie Podatku Akcyzowego Ministerstwa Finansów. Ostatnie osiem lat pracował w międzynarodowej kancelarii prawnej w Zespole Prawa Podatkowego, gdzie doradzał spółkom z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego, spożywczego i nieruchomościowego. Doradzał w zakresie aspektów podatkowych fuzji i nabyć, restrukturyzacji, sekurytyzacji wierzytelności, handlu wyrobami energetycznymi, funkcjonowania składów podatkowych, a także w zakresie innych aspektów podatku CIT, PIT, VAT i podatku akcyzowego. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu audytów podatkowych oraz postępowań podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Opublikował szereg artykułów z zakresu podatku VAT i podatku akcyzowego w prasie fachowej. Włada biegle językiem angielskim.

Natalia Banaś – radca prawny, współpracownik
Doktorantka prawa, radca prawny w OIRP we Wrocławiu, autor szeregu publikacji z zakresu postępowania cywilnego oraz prawa handlowego, w tym publikacji książkowych: „Postępowanie cywilne w pytaniach i odpowiedziach”, Wyd. C.H. Beck, 2008, „Kazusy z postępowania cywilnego”, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009. Natalia Banaś jest specjalistą z zakresu prawa działalności gospodarczej oraz członkiem Zespołu Roboczego w Ministerstwie Gospodarki przygotowującego założenia do projektu ustawy Prawo naftowe. Od 2006r. prowadzi obsługę prawną spółek prawa handlowego z sektora górnictwa – rynek spółki KGHM S.A. i spółek powiązanych, obsługa prawna od 2007 r. spółki Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o., od 2002 r. członek rady nadzorczej ZTS Trawos Sp. z o.o.

Piotr Wegiera – radca prawny, współpracownik
Specjalizacja – prawo cywilne (rzeczowe) i praktyka sądowa.
Piotr Wegiera odbył aplikację radcowską i sądową. Złożył egzamin sędziowski. Posiada kilkunastoletnią praktykę związaną w wykonywaniem zawodu radcy prawnego dla spółek sektora gazowego i energetycznego. Uczestniczył w obsłudze jednostek PGNiG S.A. w Warszawie w obszarze udzielania opinii prawnych związanych z bieżącą działalnością oraz reprezentacją w postępowaniach sądowych i komorniczych przy windykacji należności. Świadczył pomoc prawną również dla przedsiębiorstw innych branż (C. Hartwig Warszawa S.A., PZU S.A., Energetyka Ursus Sp. z o.o.) oraz dla jednostek publicznych i osób fizycznych.

Marcin Kołecki – radca prawny, współpracownik
Specjalizacja – prawo cywilne i handlowe.
Od 2000 r. na stałe współpracuje z Biurem Prawnym PKN Orlen S.A., którym zarządzał w latach 2002 – 2003, pełniąc funkcję kierownika. Od 2005 r. w ramach kancelarii prawnej świadczy pomoc prawną dla osób prawnych i fizycznych. W ramach pomocy prawnej analizuje umowy, sporządza opinie prawne i prowadzi sprawy sądowe.

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved