Prawo pracy

W zakresie prawa pracy świadczymy pomoc prawną, dotyczącą powstania i ustania stosunków pracy oraz praw i obowiązków związanych z zatrudnieniem, w tym m.in. wynagrodzenia i innych świadczeń na rzecz pracowników:
• pomoc prawna przy sprawach związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia i o dzieło oraz przedstawienie opinii prawnych w tym zakresie. Doradztwo obejmuje również zatrudnienie kadry zarządzającej, w tym kontrakty menedżerskie oraz przygotowanie stosownych dokumentów korporacyjnych związanych z powołaniem lub odwołaniem członków zarządu oraz kadry kierowniczej w ramach unii personalnych przy rozbudowanych strukturach korporacyjnych,
• wsparcie prawne w obszarze wymagań regulacyjnych rozdziału działalności (unbundlingu i TPA) w tym przygotowaniu stosownych procesów i procedur zgodności, wewnętrznych regulaminów, porozumień oraz przy przeprowadzeniu uzgodnień z odpowiednimi organami (np. programy niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu operatora zatwierdzane przez Prezesa URE),
• przygotowanie regulaminów wynagradzania i opiniowanie w zakresie szczególnych form wynagrodzenia (np. opcje na akcje),
• wsparcie nadzoru właścicielskiego w obszarze zarządzania pracownikami przy rozbudowanych strukturach korporacyjnych, w tym w procesach restrukturyzacji oraz reagowania na zmieniające się uwarunkowania biznesowe,
• pomoc przy zatrudnieniu cudzoziemców i uzyskaniu stosownych zezwoleń,
• bieżąca pomoc prawna, opiniowanie spraw pracowniczych, w tym reprezentacja prawna przed sądami lub innymi organami w spraw pracowniczych.

 

Prawnik

Marcin Kołecki - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – prawo handlowe i doradztwo korporacyjne
Doświadczenie zawodowe: Od 2000 r. na stałe współpracuje z Biurem Prawnym PKN Orlen S.A., którym zarządzał w latach 2002 – 2003, pełniąc funkcję kierownika. Od 2005 r. w ramach kancelarii prawnej świadczy pomoc prawną dla osób prawnych i fizycznych. W ramach pomocy prawnej analizuje umowy, sporządza opinie prawne i prowadzi sprawy korporacyjne i sądowe.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl