Prawo pracy

W zakresie prawa pracy świadczymy pomoc prawną, dotyczącą powstania i ustania stosunków pracy oraz praw i obowiązków związanych z zatrudnieniem, w tym m.in. wynagrodzenia i innych świadczeń na rzecz pracowników:
• pomoc prawna przy sprawach związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia i o dzieło oraz przedstawienie opinii prawnych w tym zakresie. Doradztwo obejmuje również zatrudnienie kadry zarządzającej, w tym kontrakty menedżerskie oraz przygotowanie stosownych dokumentów korporacyjnych związanych z powołaniem lub odwołaniem członków zarządu oraz kadry kierowniczej w ramach unii personalnych przy rozbudowanych strukturach korporacyjnych,
• wsparcie prawne w obszarze wymagań regulacyjnych rozdziału działalności (unbundlingu i TPA) w tym przygotowaniu stosownych procesów i procedur zgodności, wewnętrznych regulaminów, porozumień oraz przy przeprowadzeniu uzgodnień z odpowiednimi organami (np. programy niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu operatora zatwierdzane przez Prezesa URE),
• przygotowanie regulaminów wynagradzania i opiniowanie w zakresie szczególnych form wynagrodzenia (np. opcje na akcje),
• wsparcie nadzoru właścicielskiego w obszarze zarządzania pracownikami przy rozbudowanych strukturach korporacyjnych, w tym w procesach restrukturyzacji oraz reagowania na zmieniające się uwarunkowania biznesowe,
• pomoc przy zatrudnieniu cudzoziemców i uzyskaniu stosownych zezwoleń,
• bieżąca pomoc prawna, opiniowanie spraw pracowniczych, w tym reprezentacja prawna przed sądami lub innymi organami w spraw pracowniczych.

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved