Operatorzy

Znamy specyfikę branży energetycznej, a nasi prawnicy mają wyjątkową wiedzę oraz doświadczenie przy pomocy prawnej i działalności operacyjnej operatorów. Oferujemy usługi dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw energetycznych. Możemy zaproponować między innymi pomoc prawną:

• monitoring zmian regulacji unijnych i krajowych, w szczególności w zakresie wykładni wyznaczonych zasad i reguł tworzenia wspólnego rynku energii, harmonizacja zasad TPA oraz wymagań REMIT
• analizy prawne wybranych uwarunkowań funkcjonowania na rynku gazu w zakresie przepisów krajowych oraz prawidłowości ich stosowania lub implementacji zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej lub prawa międzynarodowego
• procedury i wymagania uzyskania stosownych koncesji i zezwoleń, wykonania obowiązków regulacyjnych w zakresie programów zgodności, niezależności i certyfikacji operatorów
• przygotowanie i stosowanie taryf oraz zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz planowanymi zmianami
• pomoc publiczna dla sektora energetycznego i uwarunkowania funkcjonowania systemów wsparcia, w tym m.in. świadectwa, certyfikaty pochodzenia lub inne formy kierunkowe wsparcia (np. zimna rezerwa lub rynek mocy), pozyskanie lub opiniowanie warunków pozyskania środków wsparcia wraz z udziałem rozwiniętych instrumentów finansowego wsparcia lub gwarancji państwa oraz ich analizą i notyfikacją przed właściwymi organami krajowymi lub unijnymi
• prowadzenie postępowań lub reprezentacja prawna przed Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską, sądami i organami publicznymi

• opracowanie zasad compliance w spółce lub w grupie poprzez implementację przepisów prawa, zasad i standardów do procedur wewnętrznych, przy uwzględnieniu specyfiki działalności przedsiębiorstwa w następujących obszarach:
• zasady postępowania pracowników względem siebie (wewnętrzne kodeksy etyczne oraz procedury postępowania i zapobieganie konfliktom interesów i fraudom wewnętrznym)
• zasady działalności firmy na rynku (przestrzeganie obowiązujących regulacji energetycznych, zasad uczciwej konkurencji, ustalonych norm oraz szeroko rozumianych zasad poufności)
• zasady postępowania firmy wobec klientów (weryfikacja i ocena ryzyka klienta, transparentne zasady kontraktacji i współpracy z klientami, unikanie i zapobieganie konfliktom interesów)
• zasady postępowania względem kontrahentów (strategie i polityki zakupowe, weryfikacja i ocena ryzyka kontrahenta, transparentne zasady kontraktacji i współpracy z kontrahentami, unikanie i zapobieganie konfliktom interesów)
• zasady obiegu informacji i komunikacji wewnętrznej
• monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych i wymagań regulacji zewnętrznych
• nadzór nad prawidłowym wdrażaniem procedur wewnętrznych,
• działania szkoleniowo – edukacyjne

• dla gazu w tym Rozporządzenia 715/2009 i zmian do niego w zakresie NC CMP, CAM, BAL, INT, TAR i innych (projektów lub obwiązujących kodeksów)
• dla energii elektrycznej w tym Rozporządzenia 714/2009 i zmian do niego w zakresie NC CACM, FCA, RfG, DCC, HVDC, OS, OP&S, LFC&R, BAL i innych o opiniowanie uwarunkowań regulacyjnych prowadzenia działalności w zakresie wymagań rozdziału działalności (unbundlingu), TPA (Third Part Access) oraz prawa zmiany sprzedawcy (switching)

• wsparcie w przygotowaniu i konsultacjach zmian do instrukcji (przesyłowych lub dystrybucyjnych) mając na uwadze harmonizację zasad TPA oraz integrację rynków oraz wymagane zmiany funkcjonowania Operatorów w nowych uwarunkowaniach regulacyjnych

• wsparcie w przygotowaniu wniosków taryfowych (przesyłowych, dystrybucyjnych lub innych) mając na uwadze wymagane zmiany funkcjonowania Operatorów oraz regulacyjne wymagania w zakresie metodyki kosztów uzasadnionych (Cost Based Analysis, marginal cost – LRMC, SRMC, CBA i inne)

• bieżących zagadnień prawa pracy, doradztwa podatkowego korporacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji energetycznych (krajowych i unijnych)
• zarządzanie majątkiem energetycznym oraz doradztwo antymonopolowe transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy restrukturyzacji i zmian kapitałowych związanych z procesami liberalizacji oraz integracji rynków energii

• bieżące doradztwo prawne w obszarze Prawa energetycznego wraz z reprezentacją w prowadzonych postępowaniach w imieniu operatora – kilkaset postępowań cywilnych i administracyjnych na terenie całego kraju w zakresie sporów majątkowych, w szczególności służebności przesyłu, bezumownego korzystania, wniosków o ustanowienie służebności przesyłu, pozwów o zapłatę, zawezwań do prób ugodowych oraz innych w zakresie decyzji administracyjnych wymaganych na etapie procesu inwestycyjnego
• analiza uwarunkowań studium wykonalności instalacji w skali całej Polski elektronicznych urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering) oraz analizę prawną wykonalności przedsięwzięcia z uwzględnieniem prawa własności urządzeń pomiarowych możliwości prawnej wydzielenia Niezależnego Operatora Pomiarów oraz możliwych do zastosowania zróżnicowanych programów taryfowych i skutków prawnych z tym związanych
• kompleksowa analiza uwarunkowań regulacyjnych obrotu i rozliczeń mediami w sektorach: wody, gazu, energii elektrycznej oraz ciepła, z wydzieleniem sektora energii i ciepła pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych, w zakresie usług Niezależnego Operatora Pomiarowego (NOP) oraz wykorzystania urządzeń pomiarowych ze zwrotną transmisją (smart metering)
• opiniowanie wytycznych związanych z podziemnym składowaniu dwutlenku węgla (CCS) oraz funkcjonowania operatora systemu transportu dwutlenku węgla
• wsparcie prawne w obszarze unijnych regulacji dotyczących sektora gazowniczego (Dyrektywa 2009/73, Dyrektywa 2009/72, Rozporządzenie 715, Rozporządzenie 714, Rozporządzenie 994, REMIT i inne), kilkadziesiąt analiz dotyczących unijnych uwarunkowań prawnych różnorodnych zagadnień
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości transgranicznego (kilkunastu operatorów w UE) łączenia działalności operatorów w ramach modelu łączenia wybranych działalności lub funkcji, tworzenia wspólnych przedsięwzięć w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (Komisja Europejska lub organy krajowe) lub regulacyjnymi (ACER, ENTSO(E) lub (G) lub krajowi regulatorze) w zakresie taryfikacji lub kosztów uzasadnionych
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości łączenia działalności lub funkcji w ramach modelu operatora systemów połączonych w zakresie unbundling’u, taryfikacji lub kosztów uzasadnionych
• doradztwo prawne w zakresie przygotowania oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na redukcję zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego
• analizy uwarunkowań regulacyjnych możliwości funkcjonowania zimnej rezerwy w zakresie aspektów w tym wsparcie w procesie notyfikacji przed organami antymonopolowymi (organy krajowe) lub regulacyjnymi (krajowy regulator) w zakresie rozdziału działalności, taryfikacji, zakazu subsydiowania skrośnego i kosztów uzasadnionych
• analizy prawne związane z obowiązkami operatorów na tle regulacji krajowych i Unii Europejskiej, udział w konsultacjach prawa gazowego
• analiza prawna w zakresie aspektów prawnych wydzielenia OSD wraz z analizą ryzyk prawnych poszczególnych koncepcji
• analiza prawna w zakresie uwarunkowań dla rozwoju usług demand–response (DSR) w Polsce
• analiza prawna działalności OSDn i OSDp w zakresie działalności w dużych obiektach
• analiza i przekazanie uwag do projektu IRiESP oraz IRiESD

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved