Doradztwo korporacyjne i compliance

Bieżąca obsługa korporacyjna i wsparcie prawne w zakresie funkcjonowania organów spółek walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd i kadra zarządzająca, również w układzie grup kapitałowych i holdingach.

Wsparcie prawne przy zarządzaniu ładem korporacyjnym, w tym tworzenie i zarządzanie spółkami lub innymi podmiotami zależnymi w ramach grupy kapitałowej lub holdingu wspierające prawnie zarządzanie korporacją również przy wykorzystaniu zasad unii personalnych lub innych narzędzi prawnych.

Obszar doradztwa compliance dla energetyki: więcej >>

• opracowanie zasad compliance w spółce lub w grupie poprzez implementację przepisów prawa, zasad i standardów do procedur wewnętrznych, przy uwzględnieniu specyfiki działalności przedsiębiorstwa w następujących obszarach:
• zasady postępowania pracowników względem siebie (wewnętrzne kodeksy etyczne oraz procedury postępowania i zapobieganie konfliktom interesów i fraudom wewnętrznym)
• zasady działalności firmy na rynku (przestrzeganie obowiązujących regulacji energetycznych, zasad uczciwej konkurencji, ustalonych norm oraz szeroko rozumianych zasad poufności)
• zasady postępowania firmy wobec klientów (weryfikacja i ocena ryzyka klienta, transparentne zasady kontraktacji i współpracy z klientami, unikanie i zapobieganie konfliktom interesów
• zasady postępowania względem kontrahentów (strategie i polityki zakupowe, weryfikacja i ocena ryzyka kontrahenta, transparentne zasady kontraktacji i współpracy z kontrahentami, unikanie i zapobieganie konfliktom interesów)
• zasady obiegu informacji i komunikacji wewnętrznej: monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych i wymagań regulacji zewnętrznych, nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem procedur wewnętrznych, działań szkoleniowo – edukacyjnych


Wsparcie doradztwa korporacyjnego w obszarze: więcej >>

• bieżących zagadnień prawa pracy (wraz z procesami restrukturyzacji zatrudnienia), doradztwa podatkowego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji (krajowych i unijnych)
zarządzanie majątkiem energetycznym oraz doradztwo antymonopolowe i transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy restrukturyzacji i zmian kapitałowych związanych z procesami liberalizacji oraz integracji rynków energii
• opiniowanie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową


Przykładowe doświadczenia naszych prawników w obszarze doradztwa korporacyjnego to m.in.: więcej >>

• utworzenie, przekształcenie, podział spółek prawa handlowego, wniesienie aportem lub zmiany umów lub statutów związane z działalnością spółek
• analiza prawna uwarunkowań korporacyjnych zmian kapitałowych dotyczących spółek w ramach z jednej grupy kapitałowej
• opinia prawna dotycząca strategii konsolidacji niezależnych spółek prawa handlowego
• ocena prawna kwestii korporacyjnych i cywilnoprawnych w związku ze zmianą modelu handlu w grupie kapitałowej
• doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowy bloku gazowego wytwarzającego energię elektryczną (CHP) w trybie Project Finance, w tym powołaniu spółki celowej (SPV) oraz umów z tym związanych (przygotowanie listu intencyjnego, umowy tymczasowej, umowy o poufności, analiza innych aspektów prawnych)
• weryfikacja uwarunkowań inwestycji wydobywczej w Północnej Europie, opracowanie scenariuszowej projekcji przyszłych cen gazu ziemnego
• doradztwo prawne przy konsolidacji 7 spółek w ramach grupy kapitałowej (analiza uwarunkowań cywilnoprawnych, korporacyjnych, antymonopolowych, pracowniczych, podatkowych i innych koncepcji konsolidacji w III wariantach wraz z przygotowaniem szczegółowego harmonogramu realizacji)


Prawnik

Marcin Kamiński - radca prawny

kontakt: kancelaria@legalpartner.com.pl

Specjalizacja – prawo handlowe i doradztwo korporacyjne
Doświadczenie zawodowe: wieloletnia współpraca z Biurem Prawnym PKN Orlen S.A.. Świadczy pomoc prawną dla osób prawnych i fizycznych, sporządza opinie prawne i prowadzi sprawy korporacyjne oraz bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

icon

Doradztwo korporacyjne i compliance

icon

Doradztwo transakcyjne (M&A)

icon

Restrukturyzacja

icon

Prawo antymonopolowe

icon

Zamówienia publiczne


Formularz kontaktowy
Kontakt

LEGAL PARTNER

 

Siedziba

ul.Nowogrodzka 18/5 |
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 412 80 07
e-mail: kancelaria@legalpartner.com.pl

Adres do korespondencji w Warszawie

ul. Bohdanowicza 2/4
02-127 Warszawa
Tel/Fax: +48 22 409 80 07

Oddział w Siedlcach

ul. Piłsudskiego 80/5
08-110 Siedlce

 

Administratorem danych zawartych w formularzu jest Daniel Borkowski Legal
Partner z siedzibą w Warszawie (02-127) Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/4, NIP
8210015414. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionym
interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu udzielenia
odpowiedzi na przedstawione zapytanie. Dane umieszczone w formularzu mogą
być przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (w tym IT). Przysługuje Państwo
prawo: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego
oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt w sprawie danych osobowych:

kancelaria@legalpartner.com.pl