Doradztwo korporacyjne i compliance

Bieżąca obsługa korporacyjna i wsparcie prawne w zakresie funkcjonowania organów spółek walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd i kadra zarządzająca, również w układzie grup kapitałowych i holdingach.
Wsparcie prawne przy zarządzaniu ładem korporacyjnym, w tym tworzenie i zarządzanie spółkami lub innymi podmiotami zależnymi w ramach grupy kapitałowej lub holdingu wspierające prawnie zarządzanie korporacją również przy wykorzystaniu zasad unii personalnych lub innych narzędzi prawnych.

• opracowanie zasad compliance w spółce lub w grupie poprzez implementację przepisów prawa, zasad i standardów do procedur wewnętrznych, przy uwzględnieniu specyfiki działalności przedsiębiorstwa w następujących obszarach:
• zasady postępowania pracowników względem siebie (wewnętrzne kodeksy etyczne oraz procedury postępowania i zapobieganie konfliktom interesów i fraudom wewnętrznym)
• zasady działalności firmy na rynku (przestrzeganie obowiązujących regulacji energetycznych, zasad uczciwej konkurencji, ustalonych norm oraz szeroko rozumianych zasad poufności)
• zasady postępowania firmy wobec klientów (weryfikacja i ocena ryzyka klienta, transparentne zasady kontraktacji i współpracy z klientami, unikanie i zapobieganie konfliktom interesów
• zasady postępowania względem kontrahentów (strategie i polityki zakupowe, weryfikacja i ocena ryzyka kontrahenta, transparentne zasady kontraktacji i współpracy z kontrahentami, unikanie i zapobieganie konfliktom interesów)
• zasady obiegu informacji i komunikacji wewnętrznej: monitorowanie przestrzegania procedur wewnętrznych i wymagań regulacji zewnętrznych, nadzoru nad prawidłowym wdrażaniem procedur wewnętrznych, działań szkoleniowo – edukacyjnych

• bieżących zagadnień prawa pracy (wraz z procesami restrukturyzacji zatrudnienia), doradztwa podatkowego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową, pod kątem wymagań i obowiązków wynikających z obszaru regulacji (krajowych i unijnych)
• zarządzanie majątkiem energetycznym oraz doradztwo antymonopolowe transakcyjne szczególnie z uwagi na procesy restrukturyzacji i zmian kapitałowych związanych z procesami liberalizacji oraz integracji rynków energii
• opiniowanie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością operacyjną i handlową

• utworzenie, przekształcenie, podział spółek prawa handlowego, wniesienie aportem lub zmiany umów lub statutów związane z działalnością spółek
• analiza prawna uwarunkowań korporacyjnych zmian kapitałowych dotyczących spółek w ramach z jednej grupy kapitałowej
• opinia prawna dotycząca strategii konsolidacji niezależnych spółek prawa handlowego
• ocena prawna kwestii korporacyjnych i cywilnoprawnych w związku ze zmianą modelu handlu w grupie kapitałowej
• doradztwo prawne przy realizacji inwestycji budowy bloku gazowego wytwarzającego energię elektryczną (CHP) w trybie Project Finance, w tym powołaniu spółki celowej (SPV) oraz umów z tym związanych (przygotowanie listu intencyjnego, umowy tymczasowej, umowy o poufności, analiza innych aspektów prawnych)
• weryfikacja uwarunkowań inwestycji wydobywczej w Północnej Europie, opracowanie scenariuszowej projekcji przyszłych cen gazu ziemnego
• doradztwo prawne przy konsolidacji 7 spółek w ramach grupy kapitałowej (analiza uwarunkowań cywilnoprawnych, korporacyjnych, antymonopolowych, pracowniczych, podatkowych i innych koncepcji konsolidacji w III wariantach wraz z przygotowaniem szczegółowego harmonogramu realizacji)

© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved