Zagadnienie prawne związane z utrzymaniem zapasów obowiązkowych gazu – projekt kolejnych zmian
22/06/2017

Jak uzyskać koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą lub utrzymać istniejącą koncesję ? Jak zarządzać wykonaniem obowiązków związanych z zapasami obowiązkowymi ? Nowy rządowy projekt ustawy rodzi pytanie prawne dotyczące spójności proponowanych rozwiązań z kierunkiem zmian Rozporządzenia 994/2010 . Nowe regulacje powinny zostać uwzględnione przez uczestników rynku w obszarze kontraktacji i procedur uzgodnionych z operatorem, natomiast dla regulatora stawia wyzwanie nowej interpretacji w kontekście wydanego komunikatu. Otwiera to drogę do uzgodnienia wprowadzenia nowego modelu regulacyjnego utrzymania zapasów oraz zasad funkcjonowania rynku hurtowego. Analizowana regulacja proponuje zmianę uwarunkowań TPA, świadczenia usługi biletowej, miejsca i sposobu utrzymania zapasów oraz procedurę wypełnienia obowiązków sprawozdawczych z tym związanych. Podmioty handlujące gazem napotkały kolejne wyzwanie związane z realizacją zawartych transakcji transgranicznych, na którą mogą mieć wpływ zapisy projektu ustawy o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1630 z dnia 7 czerwca 2017 r.). 22 czerwca projekt został rozpatrzony przez Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Projekt rozszerza definicję podmiotu zobowiązanego i wprowadza terminy oraz uszczegóławia procedurę wypełnienia obowiązków przez operatorów. Regulacja doprecyzowuje warunki utrzymania zapasów poza krajem (w tym w ramach usługi biletowej), które mogą budzić zastrzeżenia interpretacyjne wraz z prowadzeniem obowiązku wyłączności rezerwacji przepustowości oraz konieczności dodatkowych uzgodnień proceduralnych. Regulacja proponuje doprecyzowanie warunków związanych ze świadczeniem usługi biletowej oraz zasady kompensowania w zakresie tranzytu. Projekt doprecyzowuje Uwzględniając ustanowione zasady koncesjonowania w tym warunki uzyskania koncesji oraz obowiązek utrzymania zapasów nawet po zakończeniu działalności koncesjonowanej. Równolegle regulacja wprowadza zmiany do procedury uruchomienia i rozliczenia zapasów w tym ich uzupełnienia, uwzględniając również nowe zasady bilansowania. W konsekwencji zmiany Rozporządzenia 994/2010 konieczne będą również będą uzgodnienia dostosowujące do nowych wymagań, które zwiększają dyspozycyjność operatorów oraz wprowadzają konieczność uzgodnień zasad rozliczenia uczestników rynku w przypadku wykorzystania lub uzupełnienia zapasów obowiązkowych. Przepisy uwzględniają okres przejściowe dla praw nabytych. Nowa regulacja będzie stanowić wyzwanie dla uczestników rynku w zakresie dostosowania się do nowych wymagań, które mogą mieć wpływ na ekonomiczne skutki zawartych transakcji. Jest to o tyle istotne, że propozycja minimalnej kary za złamanie przepisów wynosi 10% przychodu ukaranego przedsiębiorcy osiągniętego w poprzednim roku podatkowym, a jeżeli kara dotyczy działalności wykonywanej na podstawie koncesji, wysokość kary wynosi minimum od 10% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, wynikającego z działalności koncesjonowanej, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. Regulacja proponuje zmianę również Prawa energetycznego, w tym uwarunkowania koncesjonowania, w tym uzyskania i cofnięcia koncesji.

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved