Uwarunkowania prawne możliwości obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej, gazu ziemnego lub ciepła w zakresie certyfikatu efektywności energetycznej, jeżeli uzyskana została pomoc publiczna
18/08/2017

Czy projekty, które są pomocne w dostępności mogą być ubiegać się o inne certyfikaty lub skorzystać z ulgowej certyfikacji efektywności energetycznej? Część odbiorcza korzysta z możliwością obsługi, dając szanse na identyfikację wielomilionowych osiągnięć w zakresie audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej. Możliwość wystąpienia w zakresie energii elektrycznej, gazu ziemnego lub ciepła. Przepisy dotyczące efektywności energetycznej stwarzają kilka możliwości uzyskania certyfikatu efektywności energetycznej (tzw. biały certyfikat) lub ulgi przy zakupie energii elektrycznej, gazu ziemnego lub ciepła. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga weryfikacji prawnych możliwości ubiegania się o certyfikat lub skorzystania z uprawnienia do obniżenia kosztu jego zakupu. Dobrą okazją do takiego badania jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa w ramach, którego można zidentyfikować przedsięwzięcia. Z jednej strony nowe regulacja nałożyły na podmioty zobowiązane konieczność przeprowadzenia takiego audytu, natomiast z drugiej stworzyły opcję rozszerzenia o audyt efektywności energetycznej dający podstawę do szukania oszczędności przy zakupach w/w nośników energii. Stara i nowa ustawa o efektywności energetycznej (oraz jej zmiany) wprowadzają różne możliwości skorzystania ze wsparcia, w tym warunki sprzedaży certyfikatów. W szeregu przypadków dany podmiot uzyskał już (lub uzyskuje) na dany projekt pomoc publiczną w związku, z czym pojawi się konieczność analizy, czy może skorzystać z uprawnień związanych z efektywnością energetyczną. Z pomocą publiczną (zgodnie z definicją dotyczącą pomocy publicznej – art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – TFUE) mamy do czynienia, o ile wsparcie: 1. dotyczy przedsiębiorstwa (przedsiębiorcy) w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, 2. jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych, 3. udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, 4. ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), 5. grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. Powyższe przesłanki muszą być spełnione kumulatywnie. Trwa dyskusja, czy systemu certyfikatów efektywności energetycznej jest pomocą publiczną? Za takim poglądem opowiedział się UOKiK oraz orzecznictwo unijne (wyrok Trybunału w sprawie Doux Elevages z 30 maja 2013 r. C-677/11, wyrok w sprawie Preussen Elektra z 13 marca 2001 r. C 379/98). W konsekwencji, której konieczna jest weryfikacja możliwości uzyskania białego certyfikatu (lub ulgi związanej z certyfikatem) w granicach dopuszczalnej pomocy publicznej. Odbiorcy lub sprzedawcy albo spółki ESCO z sukcesem podejmują działania zmierzające do znaczących optymalizacji kosztowych lub korzyści związanych obrotem certyfikatami, dzięki wykorzystaniu możliwości związanych z przeprowadzeniem przedsięwzięcia poprawy efektywności energetycznej.

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved