Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do umów zawieranych w tradycyjny sposób
23/04/2015

Obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych w odniesieniu do umów zawieranych w tradycyjny sposób Nowa ustawa gwarantuje konsumentom otrzymywanie od przedsiębiorcy, przed zawarciem umowy, wyczerpujących informacji, które są istotne w kontekście jej zawierania. Dzięki temu konsumenci zyskują jeszcze większą ochronę swoich praw. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przewiduje wiele uprawnień konsumentów, zaliczyć do nich należy prawo do informacji. Obowiązek informacyjny przedsiębiorcy zawierającego umowę z konsumentem dotyczy nie tylko umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ale także tych zawieranych w tradycyjny sposób. Ma to zapewnić większą świadomość konsumentów oraz zagwarantować im większą ochronę praw. Zgodnie z art. 8 ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta, o ile informacje te nie wynikają już z okoliczności, w sposób jasny i zrozumiały o: 1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem; 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa; 3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami; 4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji; 5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia; 6. treści usług posprzedażnych i gwarancji; 7. czasie trwania umowy lub – gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu – o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy; 8. funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony; 9. mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgodę tę musi uzyskać najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową. Wskazać należy, że ważne aby przekazywane informacje były czytelne, zrozumiałe i jasne dla przeciętnego konsumenta, często wyrażone prostym językiem.

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved