Nowe wyzwania przed przedsiębiorstwami energetycznymi
23/04/2015

W dniu 25 grudnia 2014 r. wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta. Przewiduje ona nowe warunki informacyjne oraz szerszą ochronę konsumentów. Oznacza to zmiany również dla przedsiębiorstw energetycznych, które muszą dostosować się do nowych przepisów. Ochrona konsumentów przewidziana jest w szeregu aktów prawnych na poziomie unijnym. Podstawowe zasady systemowe zawarte są w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 26 października 2012 r. C 326). Wśród głównych wymienić należy postanowienia, zgodnie z którymi wymogi ochrony konsumentów są uwzględniane przy określaniu i urzeczywistnianiu innych polityk i działań Unii (art. 12 TFUE) oraz to, że Unia Europejska dąży do popierania interesów konsumentów i zapewnienia wysokiego poziomu ich ochrony i w tym celu przyczynia się do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, interesów gospodarczych konsumentów, jak również wspierania ich prawa do informacji, edukacji i organizowania się w celu zachowania ich interesów (art. 169 TFUE). W polskim systemie prawnym ochrona konsumentów uregulowana jest w art. 76 konstytucji, zgodnie z którym władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Szczegółowy zakres ochrony konsumentów zawarty jest w nowej ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). Wejdzie ona w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. i od tej daty sprzedawcy, czyli przedsiębiorstwa energetyczne będą zobowiązane do jej przestrzegania. Okres vacatio legis pozwala na dostosowanie się do nowych przepisów. Ustawa o prawach konsumenta jest implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów (,,Dyrektywa”). Przewiduje ona harmonizację zupełną, co oznacza że państwa członkowskie nie mogą utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od tych, które zostały ustanowione w Dyrektywie, w tym również przepisów surowszych lub łagodniejszych w celu zapewnienia innego poziomu ochrony konsumentów. Dyrektywa zawiera postanowienia dotyczące obowiązku informacyjnego przedsiębiorców wobec konsumentów. Określone są informacje, które muszą zostać przekazane m.in. w odniesieniu do umów zawieranych na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa. Szczegółowe określone są warunki prawa odstąpienia od umowy oraz przepisy dotyczące wykonywania umów zawieranych między przedsiębiorstwami a konsumentami. W kolejnych artykułach zostanie szczegółowo omówiona ustawa o prawach konsumenta, w tym m.in. obowiązki informacyjne przedsiębiorstw energetycznych, szczególne postanowienia w przypadku umów zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także prawo konsumenta do odstąpienia od umowy.

Cybebezpieczeństwo

Cybebezpieczeństwo 20/09/2018 PODMIOTOM ZE STRATEGICZNYCH SEKTORÓW GOSPODARKI PRZYBĘDZIE OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU CYBERBEZPIECZEŃSTWANowe wymagania w obszarze ciągłości i bezpieczeństwa działania sieci i systemów informatycznych dla operatorów

Czytaj więcej
© 2023 Legalpartner.com.pl I All Rights Reserved